ระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 2562/63
(นอกเขตชลประทาน)


คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

เข้าสู่ระบบพืชฤดูแล้ง 2562/63 (นอกเขตชลประทาน)