ระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 2559/2560
(นอกเขตชลประทาน)


เข้าสู่ระบบพืชฤดูแล้ง 2559/2560 (นอกเขตชลประทาน)


คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ