ระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืช

เข้าสู่ระบบพืชฤดูฝน 2557/58

เข้าสู่ระบบพืชฤดูแล้ง 2558/59

ขอความร่วมมือทุกอำเภอ ช่วยตรวจสอบข้อมูล พืชฤดูฝน

จังหวัด / อำเภอ การบันทึกข้อมูล “ระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืช” ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูล ดังนี้